Tilmelding af kommuner til indsats 2022-2025

I foråret 2021 har foreningen SocialWise i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ansøgt TrygFonden om midler til en udrulning af Klub Penalhus til i alt 600 børn fordelt på 8-10 kommuner. Målgruppen er anbragte børn, børn der modtager en foranstaltning baseret på Servicelovens §52, samt fagligt udfordrede børn.

SocialWise er i øjeblikket igang med at indhente interessetilkendegivelser fra interesserede kommuner. Udvælgelsen af kommuner vil ske efter først til mølle- princippet, og det prioriteres, at 2-3 af kommunerne er beliggende i Region Syddanmark. Kommunerne kan enten vælge at indgå med børn fra alle eller udvalgte af de tre nævnte børnegrupper.

Hvis din kommune er interesseret i at indgå i projektet, så tag kontakt til SocialWise på tlf. 2262 6555 eller skriv til kontakt@socialwise.dk.

I første omgang kan kommunerne sikre deres deltagelse i projektet ved at underskrive en interessetilkendegivelse, der er under forudsætning af, at projektet opnår støtte fra TrygFonden. Der ventes svar fra TrygFonden ultimo maj 2021. Interessetilkendegivelsen skal være SocialWise i hænde senest den 20.marts 2021.

Læs mere om udrulningen af Klub Penalhus i 2022-2025 i hæftet Om Klub Penalhus indsatsen_SocialWise

Download og udfyld Interessetilkendegivelse

Eller udfyld formularen nedenfor, hvis I gerne vil kontaktes med henblik på yderligere information om indsatsen:

 

Tilmeld

 

Om Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud til udsatte og fagligt udfordrede børn, som har til formål at understøtte læring og at hjælpe de tilmeldte børn til et bedre fagligt niveau i læsning og matematik. Projektet er inspireret af The Letterbox Club, som har vist særdeles lovende resultater i Storbritannien.

Projektet går ud på, at de tilmeldte børn modtager i alt 6 farvestrålende pakker, som er fyldt med spændende læsebøger og matematikmaterialer, samt spil, skrive- og læseredskaber. Hver pakke har sit eget tema, og indholdet er udvalgt i samarbejde med en række af landets dygtigste folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik.

Pakkerne er inddelt i fire niveautilpassede serier med 6 pakker i hver. Serierne er således inddelt i følgende niveauer: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7. klasse.

Hver pakke indeholder:

  • 2-3 niveausvarende bøger
  • Et matematikhæfte
  • En hilsen til barnet fra kendte rollemodeller, Hella Joof eller Jacob Riising
  • Et forældrebrev med oplysninger om pakkens indhold til barnets forældre, plejeforældre eller omsorgsperson
  • Skrive-, tegne- og regneredskaber og spil
  • Klistermærker med barnets navn på.

Eksempel på Klub Penalhus pakke:

Materialerne i bogpakkerne skal bl.a. hjælpe med at styrke barnets motivation for læring, styrke barnets selvtillid og selvværd samt understøtte barnets engagement i egen læring.

Erfaringer og resultater

Klub Penalhus initiativet blev i perioden 2016-2018 afprøvet og evalueret blandt lidt flere end 200 børn, hvor metoden har vist særdeles positive resultater. Afprøvningen blev gennemført som et led i satspuljeprojektet Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen af Als Research for Socialstyrelsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt med ekstra støtte fra TrygFonden. Evalueringen blev gennemført af TrygFondens Børneforskningscenter, Rambøll Management Consultning og VIA University College.

Ifølge evalueringsresultaterne har Klub Penalhus både visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning samt flere effekter i forhold til børnenes trivsel. Blandt faglige udfordrede børn ses således en effekt på elevernes evne til at knække den alfabetiske kode og identificere ord. Endvidere viste Klub Penalhus en langsigtet effekt et år efter afsluttet indsats på trivselsindikatoren social trivsel samt en effekt på støtte og inspiration lige efter indsatsen. Derudover var der på SDQ langsigtede effekter over et halvt år efter afsluttet indsats på adfærdsmæssige symptomer, hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt total score på vanskeligheder. Desuden viste evalueringens kvalitative analyser, at størstedelen af børnene fik en øget læselyst, samt at nogle af børnene blev gladere for at gå i skole og oplevede, at de blev hurtigere til at læse og genkende ord.

Læs mere om Klub Penalhus og Als Researchs implementeringserfaringer i metodebeskrivelsen Klub Penalhus for udsatte og fagligt udfordrede børn – en metodebeskrivelse til kommuner og skoler.